Wczytuję dane...
Regulamin od 01.01.2023r.

KOCIANOSTRA.PL – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 roku)

 

Regulamin sklepu internetowego

 • §1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy kocianostra.pl, dostępny pod adresem internetowym kocianostra.pl, prowadzony jest przez Pawła Cybulskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Virtuella Paweł Cybulski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792627840, REGON
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • §2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Virtuella Paweł Cybulski, z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4 lok. 58, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792627840, REGON 356737160.
 3. Klient, kupujący - każdy podmiot lub osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Krótki termin przydatności do użycia - termin przydatności do użycia wynoszący mniej niż 1 miesiąc.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kocianostra.pl
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • §3

Kontakt ze Sklepem

Sprzedawca udostępnia różne formy kontaktu, w tym bezpośredni kontakt za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za poprawność działania takich aplikacji oraz nie gwarantuje poprawności ich działania, w tym szczególnie bezzwłocznego przekazywania powiadomień o próbie kontaktu ze strony Klienta. Sprzedawca nie gwarantuje również natychmiastowej dostępności konsultanta, ani natychmiastowej odpowiedzi na zapytanie skierowane jakąkolwiek drogą. Sprzedawca dokłada jednak wszelkich starań aby wszelkie próby kontaktu ze strony Klientów nie pozostawały bez odpowiedzi a obsługa była sprawna.

 1. Adres Sprzedawcy: 02-676 Warszawa, ul. Suwak 4 lok. 58
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@virtuella.pl 
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 508208228 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora dla połączeń z krajowymi numerami komórkowymi).
  1. Kontakt przez aplikację WhatsApp
  2. Kontakt przez aplikację Signal
  3. Kontakt przez aplikację Skype
  4. Kontakt przez aplikację Messenger
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 30 1050 1025 1000 0097 3733 5043
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów (fizycznych i internetowych) oraz numerów telefonów (w tym aplikacji) podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt państwowych. Poza godzinami pracy Klient może podjąć próbę kontaktu lub przesłać do Sprzedającego wiadomość za pośrednictwem wybranego przez siebie sposobu kontaktu.
 • §4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), lub aktywny telefon komórkowy zarejestrowany w polskiej sieci.
 3. włączona obsługa plików cookies.
 • §5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę, subskrypcję lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • §6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail; hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (jest nim podany podczas rejestracji adres e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • §7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  1. Alternatywnie zamówienie można złożyć telefonicznie, podając w wiadomości SMS dane osobowe umożliwiające dostawę produktu i wystawienie faktury imiennej.
 7. Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz poprawną realizację zamówienia.
 • §8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1.  
  1. Odbiór w Paczkomacie przy płatności z góry, odbiór w Paczkomacie za pobraniem (operator InPost);
  2. Przesyłka kurierska przy płatności z góry (operatorzy InPost, Pocztex, Pocztex, dpd), przesyłka kurierska pobraniowa (operatorzy InPost, Pocztex, Poczta Polska);
  3. Odbiór w Punkcie Pocztex przy płatności z góry albo za pobraniem (realizowany usługą Pocztex Punkt);
  4. Dostawa własna kocianostra.pl;
  5. Odbiór osobisty w Punkcie Sprzedawcy z płatnością internetową albo płatnością na miejscu (ul. Suwak 4/58, Warszawa).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  3. Płatności elektroniczne (operatorzy: PayU, tpay, eService);
  4. Płatność kartą płatniczą (operatorzy: PayU, tpay, eService);
  5. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Każda metoda dostawy realizowana przez zewnętrzną firmę kurierską posiada:
  1. Regulamin, z którym Kupujący ma obowiązek się zapoznać. Wybór metody dostawy i skorzystanie z usługi kurierskiej jest równoznaczne z pełną i bezwarunkową akceptacją Regulaminu. Regulamin usługi jest zawsze dostępny na stronie wybranego przewoźnika.
  2. Ograniczenia wagowe - maksymalna dopuszczalna waga paczki (rzeczywista lub gabarytowa) na którą składa się suma wag zamówionych towarów, opakowań oraz wypełniaczy. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi paczki Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dopłaty do każdej kolejnej rozpoczętej paczki jeszcze przed realizacją zamówienia. Sprzedawca przedstawi takie żądanie na piśmie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów dostawy, jeśli podjęte przez niego działania po złożeniu zamówienia spowodują naliczenie opłat dodatkowych obciążających Sprzedawcę. Sprzedawca w takim przypadku zrefakturuje opłaty dodatkowe na kupującego i wyznaczy mu termin płatności nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Dotyczy to między innymi zmiany adresu doręczenia, nieodebrania przesyłki, ponownej wysyłki. Sprzedający oświadcza, że koszty przesyłek oferowane standardowo w sklepie są niższe od cenników przewoźników (np. najtańsza przesyłka InPost Paczkomat gabaryt A to koszt 16,99 zł + ubezpieczenie i dopłata paliwowa) 
 6. Dostawa własna kocianostra.pl świadczona jest transportem własnym bezpośrednio przez Sprzedawcę
  1. Usługa świadczona jest wyłącznie na terenie miasta stołecznego Warszawa oraz gmin: Piastów, Pruszków, Raszyn, Reguły, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice. Całą w ten sposób określoną strefę dostawy Sprzedawca określa na stronach Sklepu jako "Strefę Warszawa" lub "Strefę Warszawską".
  2. Sprzedawca wyodrębnił podstrefę dostawy obejmującą swoim zasięgiem wyłącznie obszar dzielnic: Ochota, Mokotów, Włochy miasta stołecznego Warszawy. Całą w ten sposób określoną strefę Sprzedawca określa na stronach Sklepu jako "kocianostra".
  3. Usługa dostawy jest płatna zgodnie z cennikiem zawartym na stronach Sklepu. Informacja o koszcie usługi wyświetlana jest również w koszyku w trakcie zakupów.
  4. Do realizacji usługi konieczne jest podanie przez Klienta poprawnego adresu dostawy oraz numeru telefonu.
  5. Jako dowód zakupu w przypadku dostawy własnej Sprzedawcy Kupujący otrzyma paragon fiskalny albo na wyraźne życzenie w trakcie składania zamówienia Fakturę Vat.
  6. Usługa jest realizowana w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10-22 oraz w soboty w godzinach 8-16. 
  7. Termin dostawy jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Klientem. Przed próbą dostarczenia produktów Sprzedawca co najmniej jeden raz skontaktuje się telefonicznie z Klientem na minimum 10 minut przed planowanym przybyciem do miejsca dostawy wyznaczonego przez Klienta.
  8. Czas realizacji usługi zależny jest od aktualnej dostępności produktów oraz ilości obsługiwanych zamówień i dostaw. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zamówienia złożone do godziny 11 zostały dostarczone w tym samym dniu roboczym. Sprzedawca nie gwarantuje jednak czasu realizacji poniżej 48h. 
  9. Maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 15 dni roboczych.
  10. Usługa dostępna jest wyłącznie dla towarów z Magazynu Warszawa. Informacja o dostępności tej formy dostawy pojawia się w koszyku w trakcie składania zamówienia.
 • §9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz jego opłaceniu (w przypadku wyboru płatności z góry).
 2. Każdy produkt dostępny w sklepie internetowym Sprzedawcy ma przypisany indywidualny termin realizacji zamówienia (ilość godzin lub dni od chwili zawarcia umowy po których zamówienie powinno zostać wysłane), nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Zamówienia według indywidualnej specyfikacji Klienta realizowane są wyłącznie przy płatności "z góry". Ich realizacja rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. W okresach skutkujących ograniczeniem ilości dostępnych pracowników (w sezonach urlopowych), szczególnie w wakacje, ferie, "długie weekendy", w okresach okołoświątecznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminów realizacji zamówień bez zamieszczania takich informacji przy każdym produkcie. Informacja o możliwości wydłużenia terminu realizacji będzie widoczna na stronie głównej oraz podstronach sklepu do chwili pierwszego zamknięcia paska informacyjnego lub wyskakującego okienka przez Klienta. Termin realizacji zamówienia zostanie podany w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu zakupu.
 11. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie złożone przez Kupującego z ważnych przyczyn, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa, błędów systemowych i technicznych, faktycznej niedostępności produktu, braku płatności ze strony kupującego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Informacja taka przekazana zostanie Kupującemu w formie pisemnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms).
 • §10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy odesłać Produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 13. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • §11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że ich opis wskazuje inaczej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy albo w indywidualnych przypadkach na adres ustalony ze Sprzedawcą. W tym celu Klient powinien przesłać wiadomość e-mail na adres biuro@kocianostra.pl z informacją o chęci złożenia reklamacji i odesłania wadliwego towaru. Sprzedawca niezwłocznie (tj. najpóźniej następnego dnia roboczego) udostępni Klientowi adres do wysyłki.
 8. W przypadku reklamowania przez Konsumenta niezgodności towaru z umową Konsument w pierwszej kolejności może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń, w przypadku gdyby naprawa lub wymiana wadliwego towaru na nowy, wolny od wad okazała się niemożliwa.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie lub w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
 • §12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • §13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • §14

Usługi elektroniczne

Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne, z których może skorzystać Klient:

 1. Zawieranie umów sprzedaży online, w zakresie towarów lub usług oferowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 2. Prowadzenie Konta Klienta w sklepie internetowym.
 3. Newsletter – zapis jest w pełni dobrowolny, w każdej chwili Klient może zrezygnować z dalszego otrzymywania informacji z Newslettera
 4. Dodawanie opinii, komentarzy i ocen produktów lub usług dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 5. Przesyłanie do Klienta wiadomości e-mail potwierdzających zamówienie (zawarcie umowy) oraz informujących o zmianie bieżącego statusu zamówienia.
 6. Korespondencja elektroniczna związana z realizacją umowy, w tym przesłanie w wiadomości e-mail Faktury VAT za dokonany zakup oraz dokumentów związanych z obsługą zamówienia (m.in. informacja o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wzór formularza odstąpienia od umowy) oraz korespondencja związana z obsługą reklamacji.
 7. Korespondencja elektroniczna zachęcająca do wystawienia opinii, ocen, komentarzy na temat sklepu, obsługi, zakupionych towarów lub usług zarówno bezpośrednio w sklepie internetowym Sprzedawcy jak również na innych stronach, serwisach, marketplace’ach internetowych w których jest to możliwe.
 • §15

Promocje i rabaty

 1. Sprzedający zastrzega sobie pełne prawo do przeprowadzania, ogłaszania i odwoływania promocji.
 2. Promocja może dotyczyć w szczególności:
  1. obniżki ceny na towary lub usługi objęte promocją,
  2. obniżenia ceny wszystkich towarów będących przedmiotem umowy, w przypadku jednorazowego zakupu towarów za kwotę uprawniającą do otrzymania takiego rabatu,
  3. dodawania gratisów w formie bezpłatnego towaru dodawanego do zakupionego towaru objętego promocją,
  4. darmowych usług w formie gratisu dodanego do zakupionego towaru objętego promocją,
  5. sprzedaży powiększonych opakowań towaru w cenie opakowań standardowych.
 3. W przypadku promocji polegających na obniżeniu ceny Sprzedawca podaje cenę promocyjną lub wartość obniżki oraz cenę sprzed promocji (najniższą cenę z okresu ostatnich 30 dni).
 4. Jeżeli Regulamin promocji nie stanowi inaczej to promocja obowiązuje do dnia zakończenia promocji, nie dłużej niż do wyczerpania puli artykułów lub usług objętych promocją, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwości dowolnego zwiększenia lub zmniejszenia puli artykułów lub usług objętych promocją.
 5. Jeżeli Regulamin promocji nie stanowi inaczej to może z niej skorzystać każdy Klient zawierający umowę za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Regulamin promocji nie stanowi inaczej to umowę sprzedaży towaru lub usługi objętych promocją uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę ich dostępności po uprzednim złożeniu zamówienia lub jego opłaceniu przez Klienta.
 7. Jeżeli Regulamin promocji nie stanowi inaczej to w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej towaru lub usługi objętych promocją Klient zobowiązany jest zwrócić zarówno towar jak również otrzymane gratisy albo ich równowartość np.:
  1. W przypadku dodania gratisowego towaru do zakupionego towaru objętego promocją Klient zobowiązany jest do zwrócenia otrzymanego gratisu wraz ze zwrotem zakupionego i zwracanego towaru. W przypadku niezwrócenia gratisu Sprzedawca ma prawo potrącić ze zwracanej kwoty należności za towar objęty promocją kwotę odpowiadająca równowartości ceny otrzymanego gratisu, zgodnie z ceną tego towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy;
  2. W przypadku dodania gratisowej usługi (np. darmowej dostawy) do towaru objętego promocją lub po przekroczeniu odpowiedniej kwoty uprawniającej Klienta do skorzystania z bezpłatnej dostawy jeżeli odstąpienie od umowy powoduje obniżenie wartości całej transakcji poniżej progu uprawniającego do darmowej dostawy Sprzedawca ma prawo potrącić ze zwrotu należności kwotę odpowiadającą różnicy w cenie pomiędzy najtańszą standardową formą dostawy dostępną w sklepie internetowym Sprzedawcy i nie świadczoną bezpośrednio przez Sprzedawcę a ceną usługi dostawy wybranej przez Klienta.
  3. W przypadku udzielenia rabatu na całe zamówienie w związku z jednorazowym zakupem przez Klienta towarów za łączną kwotę uprawniającą do otrzymania rabatu a następnie odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zachowuje prawo do potrącenia ze zwrotu należności kwoty stanowiącej różnicę w przysługującym rabacie – ostateczna wysokość przysługującego Klientowi rabatu będzie obliczona na podstawie wartości towarów, które zakupił i co do których nie odstąpił od umowy.
 8. Powyższe postanowienia stosuje się do wszystkich promocji opisanych jako: „promocja”, „wyprzedaż”, „szał cenowy”, „szok cenowy”, „hit cenowy” na stronach sklepu internetowego Sprzedawcy, nie posiadających własnego Regulaminu oraz do promocji posiadających taki Regulamin w zakresie nie regulowanym przez ten Regulamin.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego, personalizowanego nadawania stałych lub czasowych rabatów wybranym, zarejestrowanym Klientom na wybrane towary, grupy towarów albo wszystkie dostępne w sklepie internetowym towary. O wprowadzeniu albo zakończeniu takiego systemu rabatowego i możliwości skorzystania z niego Sprzedawca poinformuje z wyprzedzeniem. Poza wymienionymi w tym punkcie przypadkami Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen – ceny w sklepie są takie same dla wszystkich Klientów.
 • §16

Opinie, oceny, komentarze

Sprzedawca umożliwia zarejestrowanym Klientom zamieszczanie opinii, ocen i komentarzy dotyczących dostępnych w sklepie internetowym towarów

 1. Sprzedawca nie dopuszcza zamieszczania ocen, opinii i komentarzy dotyczących dostępnych w sklepie towarów lub usług przez Klientów nie zarejestrowanych i nie zalogowanych na swoje konto Klienta w momencie zamieszczania przez Klienta opinii, oceny lub komentarza.
 2. Sprzedawca nie weryfikował zamieszczanych ocen, opinii i komentarzy przed 01.01.2023r.
 3. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do weryfikacji zamieszczanych przez użytkowników ocen, opinii i komentarzy zamieszczane na stronach sklepu internetowego i publikuje informacje o wyniku weryfikacji w przypadku zakupów dokonanych przez Klientów w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Działania weryfikujące opinie, oceny i komentarze podejmowane przez Sprzedawcę:
  1. Sprawdzenie we własnych bazach danych czy Klient dokonał zakupu danego produktu lub usługi co do których zamieszcza oceny, opinie, komentarze.
  2. Bezpośredni kontakt z Klientem w celu potwierdzenia dokonania zakupu ocenianego towaru w innym sklepie
 5. Sprzedawca zamieszcza również informacje o braku potwierdzenia zakupu przez Klienta, który zamieścił opinię, ocenę czy komentarz dotyczący konkretnego towaru będącego w ofercie sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia publikowania ocen, opinii i komentarzy Klientów poprzez ręczne zatwierdzanie ich publikacji oraz moderację wpisów w zakresie poprawności języka polskiego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość całkowitego zaprzestania publikowania ocen, opinii i komentarzy na stronach sklepu internetowego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość moderacji lub całkowitego usunięcia ocen, opinii, komentarzy szczególnie w przypadku kiedy taki wpis narusza dobre obyczaje, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, zawiera wulgaryzmy, zawiera reklamę albo antyreklamę, ma charakter spamu, nawołuje do przemocy lub nienawiści (niezależnie od ich podłoża), dyskryminuje jakiekolwiek grupy społeczne.
 9. Sprzedawca co do zasady publikuje wszystkie opinie, oceny i komentarze, zarówno pozytywne jak i neutralne oraz negatywne.
 10. Klient zamieszczając ocenę, opinię, komentarz ma prawo do wyrażenia swojej subiektywnej opinii na temat zakupionego produktu lub usługi oraz w razie takiej możliwości o obsłudze sklepu i przebiegu realizacji zamówienia.
 11. Sprzedawca nie sponsoruje zamieszczanych ocen, opinii ani komentarzy, może jednak aktywnie zachęcać do ich zamieszczania oraz organizować akcje promocyjne dla Klientów zamieszczających takie wpisy.
 • §17

Wyszukiwarka i pozycjonowanie towarów

 1. Sprzedawca udostępnia możliwość wyszukiwania produktów w sklepie internetowym.
 2. W pierwszej kolejności na liście wyników wyszukiwania pojawia się produkt najbardziej odpowiadający wprowadzonemu przez Klienta zapytaniu tekstowemu w pasku wyszukiwarki.
 3. W przypadku wyszukiwania produktów na stronach kategorii poprzez zaznaczanie parametrów w pierwszej kolejności w wynikach wyszukiwania pojawiają się produkty cieszące się największą popularnością (najczęściej kupowane przez Klientów w sklepie).
 4. W przypadku przechodzenia na strony kategorii bez dodatkowego określania parametrów wyszukiwania w pierwszej kolejności pojawiają się produkty cieszące się największą popularnością (najczęściej kupowane przez Klientów w sklepie).
 5. Klient może samodzielnie modyfikować kolejność sortowania wyświetlanych produktów.
 6. Sprzedawca nie pobiera opłat za reklamowanie czy promowanie poszczególnych produktów.
 7. Na stronie głównej sklepu internetowego Sprzedawca prezentuje Nowości (ostatnio dodane do oferty produkty), artykuły polecane przez Sprzedawcę ze względu na ich popularność lub właściwości, Promocje (produkty objęte akcjami promocyjnymi).
 8. Sprzedawca stosuje mechanizmy łączenia produktów:
  1. Polecenie do zakupu produktów tej samej marki lub producenta
  2. Polecenie do zakupu produktów o zbliżonych parametrach lub takim samym albo tożsamym przeznaczeniu
  3. Polecenie do zakupu produktów wzajemnie się uzupełniających.

 

 • §18

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 do Regulamin - wzór formularza reklamacji

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Sprzedawca:

Virtuella Paweł Cybulski

ul. Suwak 4/58

02-676 Warszawa

NIP: 6792627840

Sklep internetowy: kocianostra.pl

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta i §10 Regulaminu odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwy towarów / tytuły ofert: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zakupu: …………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru towaru: …………………………………………………………………………………………………….

Moje dane:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę dokonać zwrotu kosztów towaru wraz z kosztami najtańszej dostawy w ofercie

☐na mój rachunek bankowy o numerze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐w inny sposób:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Miejscowość, data: ……………………………………………………       Podpis: ………………………………………………………

                                                                                                                      jeśli wysyłasz w wersji papierowej

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór formularza reklamacji

Do Sprzedawcy:

Virtuella Paweł Cybulski

ul. Suwak 4/58

02-676 Warszawa

NIP: 6792627840

Sklep internetowy: kocianostra.pl

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony i odebrany przeze mnie w dniu ……………………………..… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam (proszę wybrać jedną z podanych możliwości):

☐ wymiany towaru na nowy, wolny od wad

☐ nieodpłatną naprawę towaru

☐ *obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres

☐ * odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na mój rachunek bankowy o numerze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla celów realizacji moich praw wybieram reklamację w oparciu o:

☐ niezgodność towaru z umową                                                   ☐ gwarancję**

 

Moje dane:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Miejscowość, data: ……………………………………………………       Podpis: ………………………………………………………

                                                                                                                      jeśli wysyłasz w wersji papierowej

 

 

 

* - W przypadku reklamowania przez Konsumenta niezgodności towaru z umową Konsument w pierwszej kolejności może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń, w przypadku gdyby naprawa lub wymiana wadliwego towaru na nowy, wolny od wad okazała się niemożliwa.

** - nie każdy towar objęty jest gwarancją, informację o gwarancji znajdziesz na stronie produktu lub w jego opakowaniu